Opis struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze.

 

Organem Centrum jest dyrektor.

Centrum kieruje dyrektor, jako kierownik jednostki organizacyjnej powiatu.

Dyrektor Centrum jest:

  • kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Centrum pracowników pedagogicznych i pracowników nie będących nauczycielami,
  • przewodniczącym Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Powiatowe Centrum Edukacji w Kamiennej Górze działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

Dzienny rozkład pracy Centrum ustala dyrektor.

Szczegółową organizację działania Centrum w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Centrum, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem rocznego planu finansowego Centrum.